Introduksjon til virksomheten

Om virksomheten og samfunnsoppdraget

Pensjonstrygden for sjømenn er en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip. Pensjonstrygden yter pensjon mellom 60 og 67 år basert på opparbeidet fartstid for arbeidstakere som var 50 år eller eldre ved ikrafttreden av den nye loven den 01.01.2020. Øvrige arbeidstakere opparbeider pensjonsrettigheter på grunnlag av inntekt. Pensjonen for denne gruppen kan utbetales fra arbeidstakeren fyller 62 år til fylte 80 år, men ikke over en kortere periode enn 7 år.

Pensjonsordningen blir finansiert ved premie fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne/rederne og ved tilskudd fra staten. Ordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, PTS.

Ordningen omfatter i hovedsak arbeidstakere som er norske statsborgere, arbeidstakere med fast bopel i Norge, og fra 1994 også arbeidstakere som er statsborgere i andre EU/EØS-land og Sveits. I tillegg til arbeidstakere innen ordinær skipsfart omfattes flere grupper i offshorerelaterte virksomheter.

Ivaretakelsen av internasjonale forpliktelser og forpliktelser overfor medlemmer i utlandet er en sentral oppgave for PTS. PTS tilstreber et godt omdømme og høy tillit. PTS samarbeider godt med andre relevante virksomheter og aktører slik at målene for virksomheten nås. PTS skal gi trygghet for pensjoner for sine medlemmer.

Visjon

PTS skal være den mest attraktive pensjonsforvalteren for sjøfolk og rederier.

Virksomhetsidé

PTS er en effektiv pensjonsforvalter som leverer tjenester av høy kvalitet til sjøfolk og rederier.

Verdier

PTS skal være en proaktiv virksomhet, som er kjent for ansvarlighet og nærhet til rederier, sjøfolk og samarbeidspartnere.

Strategiske mål

PTS skal sørge for

 • høy kunde- og medlemstilfredshet
 • god økonomi- og likviditetsstyring og lave administrasjonskostnader
 • rett pensjon og premie til rett tid
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere som bidrar til måloppnåelse
 • gode systemer innenfor virksomhetens rammebetingelser for å sikre god daglig drift

Virksomheten har følgende overordnede mål for 2020

 • høy kunde- og medlemstilfredshet
 • ha kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere, som bidrar til måloppnåelse
 • rett pensjon og rett premie til rett tid
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • god økonomi- og likviditetsstyring og lave administrasjonskostnader
 • ha gode systemer innenfor virksomhetens rammebetingelser for å sikre god daglig drift

For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonstrygd for sjømenn. Medlemmene skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

For våre kunder betyr målene korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonstrygden finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon.

Våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer har en høy automatiseringsgrad, hvilket understøtter og bidrar til å forenkle arbeids- og forretningsprosessene.

For staten innebærer målene at pensjonstrygden leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og utvikler IKT-løsninger for den langsiktige tilpasningen av pensjonsreformen. Videre skal PTS søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor gjeldende reglement og vedtatt strategi.

For våre ansatte innebærer målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

PTS’ daglige virke krever samordning med Folketrygden og andre ordninger, deriblant Pensjonskassen for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere er skipsregistrene og skatteetaten.

Virksomheten er administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet

PTS har en uavklart tilknytningsform til staten, og økonomistyringen i PTS fraviker inntil videre kravene i det statlige økonomiregelverket på enkelte områder. Departementet vil ta endelig stilling til tilknytningsform når ny pensjonsordning nå er på plass.

Som forvalter av egen lov har PTS et selvstendig ansvar for å tolke, iverksette og forvalte relevant lovverk med tilhørende forskrifter. Tolkningsspørsmål som er av prinsipiell karakter, skal tas opp med departementet. Departementet blir orientert ved vesentlige endringer i praksis.

Fakta om PTS

PTS forvalter pensjonsrettigheter for 154 000 medlemmer, derav om lag 27 000 yrkesaktive, 6 000 pensjonister og 121 000 tidligere yrkesaktive.

Vi mottar og behandler i overkant av 1 000 pensjonssøknader hvert år. I tillegg til lønnsvekstregulering og maskinelle endringer foretar vi årlig om lag 2 000 endringer i løpende pensjoner.

 • PTS utbetaler ca. 80 mill. kroner hver måned i pensjoner.
 • PTS krever inn i overkant av 1000 mill. kroner i årlig premie fra om lag 700 rederier med til sammen 2 200 skip.
 • PTS har omfattende kundeservice og informasjonsvirksomhet til kunder og medlemmer i ulike kanaler.