Årets aktiviteter
og resultater

SAMLET VURDERING AV PRIORITERINGER, RESSURSBRUK, RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE

I 2020 har vi prioritert å opprettholde god daglig drift gjennom rett pensjon og rett premie til riktig tid, ha en god kunde- og medlemsservice og sluttføre lovendringsprosjektet. I tillegg har vi lagt vekt på å videreutvikle og beholde medarbeiderne.

Året som har gått, har vært preget av koronapandemien og nedstengninger, men vi har likevel hatt god måloppnåelse på daglig drift samtidig som vi har fullført utviklingsoppgaver.

Til tross for koronasituasjonen har antall aktive medlemmer vært uendret i 2020 sammenlignet med 2019. Det har dog vært en medlemsnedgang innen ferger og passasjerskip som følge av reiserestriksjonene pålagt av myndighetene. Samtidig har det vært en økning innen flyttbare innretninger som har kompensert for medlemsbortfallet i passasjerskip og ferger. Inntektsnivået og dermed premieinntekten er høyere innenfor segmentet flyttbare innretninger enn i segmentet passasjerskip og ferger.

I mill. kr2017201820192020
Premieinntekter9059541 0191 061
Statstilskudd53464035
Finansinntekter411113
Pensjonskostnader-986-975-979-992
Administrasjon-36-36-36-40
:BLUE:Resultat per 31.12.-60105577
:BLUE:Reguleringsfond per 31.12.227218273349

Premieinntektene var 41 mill. kroner (4,1 %) høyere i 2020 enn i 2019. Premieinntektene øker fra sist år,  grunnet økt gjennomsnittlig lønnsinntekt i medlemsmassen. Resultatet i 2020 endte på 77 mill. kroner.

PTS mottok i april 2020 en ren revisjonsberetning for regnskapsåret 2019.

PTS har i 2020 jobbet videre med prosjektet knyttet til ny lov, under navnet «Prosjekt Bølgen». Prosjektet har levert systemløsninger og arbeidsprosesser internt og for våre kunder og medlemmer. Første innrapportering i forbindelse med ny premieprosess skjedde i mars i henhold til planen. Pensjonsprosessen ble levert i juni 2020. Prosjektet har kommet vel i havn med lovendringsarbeidet innenfor både tid, kost og kvalitet. Vi har valgt å utsette noen få funksjoner, siden det ikke vil bli behov for dem før om flere år. Enkelte systemoppgraderinger er også utsatt. Som prosjekt ble Bølgen avsluttet i 2020. Eventuelle gjenstående oppgaver blir overført til nye prosjekter i 2021.

PTS arbeider kontinuerlig med sikkerhet, ikke bare teknisk, men også med selve sikkerhetskulturen i virksomheten og de ansattes holdninger, og PTS har gjennomført flere IKT- beredskapsøvelser de siste årene.

PTS har implementert et system for oppfølging av GDPR. Eventuelle avvik blir fulgt opp. PTS har konkludert med at kravene i personopplysningsloven etterleves.

Også i 2020 har vi jobbet med automatisering av prosessene for å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen. Andelen var over måltallet på 85 %, de siste 12 måneder har den vært på 86 %. Saksbehandlingstiden på nye manuelle søknader om pensjon har i 2020 vært under en måned.

Fondsforvaltningen har i 2020 gitt ca. 12,7 mill. kroner i avkastning. Avkastningen i 2020 endte på 0,40 % bedre enn referanseindeksen for hovedporteføljen. Forvaltning av porteføljene skjer i henhold til reglement og styrevedtatt strategi.

Innkrevingsarbeidet gir fortsatt meget gode resultater, på tross av koronasituasjonen. Tap på krav utgjør henholdsvis kun 0,012 % av fakturert premie og 0,009 % av utbetalte pensjoner i 2020. Det er totalt bokført kun i underkant av 158 000 kroner i tap på krav.

Administrasjonskostnadene i 2020 endte betydelig lavere enn det styrevedtatte budsjettet, noe som blant annet skyldes mer utstrakt bruk av interne ressurser fremfor eksterne konsulenter, samt utsettelse av et infrastrukturprosjekt.

Årets høydepunkter og milepæler

Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trer i kraft

Nye medlemmer og arbeidstakere født etter 1.1.1970 opptjener nå pensjon basert på inntekt. Arbeidstakere født før 1.1.1970 fortsetter opptjening basert på fartstid.

Første innrapportering på ny lov

Arbeidsgiverne innrapporterer for første gang på inntektsbasert ordning. Medlemmene på ny ordning kan nå se sin pensjonsbeholdning i kroner i medlemsportalen.

Koronapandemien – Norge lukker ned

Over natten jobber alle ansatte hjemmefra. PTS har rukket å legge systemene til rette for å kunne opprettholde driften fra hjemmekontor.

Pensjonskalkulatoren oppdatert med nytt regelverk

Pensjonskalkulatoren er nå tilrettelagt for digital søknad om pensjon i medlemsportalen, også på inntektsbasert ordning. I praksis vil første pensjonering på inntektsbasert ordning tidligst kunne skje i 2023.

Kundeseminaret som webinar

Årets kundeseminar avholdes for første gang digitalt, med rekordoppslutning. Godt over 100 representanter fra ulike rederier deltar.

Styret får ansvaret for fondsforvaltningsreglementet

Stortinget vedtar en lovendring som gir styret ansvar til å fastsette et nytt reglement for fondsforvaltningen i PTS tilpasset reglene for pensjonsforetak.

Fondsforvaltning 2020

Fondsforvaltningen i 2020 har gitt en avkastning på 5,3 % som var 0,4 % bedre enn referanseindeksene for hovedporteføljen. Dette var vesentlig høyere enn forventet avkastning på 2,8 %. Avkastningen utgjorde ca. 12,2 mill. kroner.

Markedsverdien på porteføljen var til sammen 283 mill. kroner pr. 31.12.20.

Hovedportefølje

Avkastning i 2020Status per 31.12.2020
AktivaklassePorteføljeReferanseindeksDifferanseAvkastning (i tusen kr.)Markedsverdi (i tusen kr.)AllokeringStrategiFrihetsgrader
:BLUE:Hovedportefølje5,34%4,94%0,40%12 178242 682100%100%-
:BLUE:Aksjer6,89%6,05%0,84%1 82027 38811,3%10%0-15%
:IN:Norske Aksjer5,49%4,57%0,92%1 25222 77383,1%85%80-100%
:IN:Globale Aksjer14,03%12,98%1,05%5684 61516,9%15%0-20%
:BLUE:Obligasjoner5,30%4,75%0,55%10 150203 31383,8%85%0-100%
:IN:Norske Obligasjoner5,24%4,66%0,58%8 868179 76288,4%70%60-100%
:IN:Globale Obligasjoner5,78%4,94%0,84%1 28223 55111,6%30%0-40%
:BLUE:Pengemarked1,87%0,62%1,25%20411 7724,9%5%0-100%
Kontanter---42080,1%0%-

Likviditetsportefølje

PorteføljeReferanseindeksDifferanseAvkastning (i tusen kr.)Markedsverdi (i tusen kr.)AllokeringStrategiFrihetsgrader
:BLUE:Likviditetsportefølje1,44%0,62%0,82%54940 530100%100%0-100%
Pengemarked1,44%0,62%0,82%54940 530100%100%0-100%