Årsregnskap 2020

PREMIEINNTEKTER OG TILSKUDD

Pensjonstrygden for sjømenn sine samlede premieinntekter og tilskudd i 2020 utgjorde 1096 mill. kroner, mot 1059 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er en høyere andel medlemmer i segmenter med høyt lønnsnivå. Utover et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde i 2020 35 mill. kroner, mot 40 mill. kroner året før.

INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER

Inntekter fra finansielle investeringer var 13 mill. kroner i 2020. Dette er en økning sammenliknet med fjoråret som følge av økt avkastning i rentemarkedet.

PENSJONSUTBETALINGER OG DRIFTSKOSTNADER

Totale kostnader for 2020 utgjorde 1 032 mill. kroner som er 17 mill. kroner høyere enn i 2019.

Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 283 mill. kroner pr. 31.12.2020.

Årsresultatet for 2020 ble 77 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2020 var 349 mill. kroner.

RESULTATREGNSKAP

Note202020192018
Premieinntekter12:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-12-premieinntekter/1 060 787 1691 019 478 956954 305 677
Tilskudd fra staten13:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-13-tilskudd-fra-staten/35 000 00040 000 00046 000 000
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter1 095 787 1691 059 478 9561 000 305 677
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/5424 9114 206 6253 456 062
Verdiendringer på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/7 103 2016 124 735-2 705 975
Realisert gevinst og tap på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/194 66925 681-144 228
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer12 722 78110 357 041605 859
Pensjonsutbetalinger14:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-14-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/-991 692 976-979 009 053-974 818 534
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger-991 692 976-979 009 053-974 818 534
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten116 816 97490 826 94426 093 002
Lønnskostnad11, 15 14-19 434 890-18 030 310-20 252 613
Avskrivning anleggsmidler2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/-9 099 046-9 083 790-7 576 474
Annen driftskostnad16 15-11 898 208-9 315 640-7 803 106
:BLUE:Sum driftskostnader-40 432 144-36 429 740-35 632 193
Renteinntekt17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/775 7341 121 913836 048
Annen finansinntekt17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/405 517432 774293 211
Annen finanskostnad17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/-1 052 910-867 339-1 094 573
:BLUE:Resultat av finansposter128 341687 34734 686
:BLUE:Årsresultat7:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-7-egenkapital/76 513 17155 084 551-9 504 506
Overføringer
Overført til reguleringsfondet76 513 17155 084 551-9 504 506
:BLUE:Sum overføringer76 513 17155 084 551-9 504 506

BALANSE

EiendelerNoter202020192018
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
:IN:Programvare2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/31 629 98532 968 37228 230 763
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler31 629 98532 968 37228 230 763
VARIGE DRIFTSMIDLER
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/591 745553 386863 841
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/591 745553 386863 841
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler32 221 73033 521 75929 094 604
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
:IN:Kundefordringer3:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/1 552 3024 312 213729 421
:IN:Andre kortsiktige fordringer4:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/1 585 8631 791 6092 237 255
:BLUE::IN:Sum fordringer3 138 1666 103 8212 966 677
INVESTERINGER
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/283 003 796224 837 262197 480 221
:BLUE::IN:Sum investeringer283 003 796224 837 262197 480 221
Bankinnskudd, kontanter o.l.6:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/62 887 99240 914 60931 158 803
:BLUE:Sum omløpsmidler349 029 953271 855 693231 605 700
:BLUE:Sum eiendeler381 251 683305 377 451260 700 305

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELDNote202020192018
EGENKAPITAL
:IN:Reguleringsfond349 168 808272 655 637217 571 085
:BLUE::IN:Sum egenkapital7:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-7-egenkapital/349 168 807272 655 637217 571 085
GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
:IN:Mellomregnskap ASD8:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-8-mellomregnskap-arbeids-og-sosialdepartementet-asd/--9 244 227
:BLUE::IN:Sum annen langsiktig gjeld--9 244 227
KORTSIKTIG GJELD
:IN:Leverandørgjeld9:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/1 092 2901 834 9071 720 178
:IN:Skyldig offentlige avgifter10:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-10-skyldige-offentlig-avgifter/28 282 41827 489 66027 971 720
:IN:Annen kortsiktig gjeld9:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/2 708 1673 397 2484 193 095
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld32 082 87532 721 81533 884 992
:BLUE::IN:Sum gjeld32 082 87532 721 81543 129 220
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld381 251 683305 377 451260 700 305

DIREKTE KONTANTSTRØM

202020192018
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
:IN:Innbetaling av premier1 062 563 8621 016 047 572954 115 335
:IN:Innbetaling av statstilskudd35 000 00040 000 00046 000 000
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden-990 974 285-978 324 147-974 554 869
:IN:Innbetaling av renter1 181 2511 554 6871 129 258
:IN:Utbetaling av renter-1 052 910-867 339-1 094 503
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN:- 31 501 765-28 899 794-26 364 398
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter75 216 15349 510 978-769 176
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål25 945 38220 000 00077 969 685
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål-71 389 135-37 000 000-244 807 872
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning-45 443 753-17 000 000-166 838 187
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-266 250-356 863-134 319
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler-753 767-13 154 081-15 970 801
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler-7 799 018-13 510 944-16 105 119
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger gjeld ASD--9 244 227-
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter--9 244 227-
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter21 973 3839 755 807-183 712 482
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse40 914 60931 158 803214 871 286
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt62 887 99240 914 60931 158 873
AVSTEMMING
:IN:Resultat før skattekostnad76 513 17155 084 551-9 504 506
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler-194 669-25 681144 228
:IN:Ordinære avskrivninger9 099 0469 083 7907 576 474
:IN:Endring i kundefordringer2 757 172-3 202 92887 804
:IN:Endring i leverandørgjeld-742 616114 729478 890
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter-12 528 112-10 331 360-750 087
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter312 160-1 212 1241 198 020
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter75 216 15349 510 978-769 176