Direktørens beretning

Året som er gått, har i stor grad vært preget av korona-pandemien. For deler av bransjen, særlig passasjerskip, har situasjonen vært alvorlig, med permitteringer, oppsigelser og økonomiske tap. Grunnet høy aktivitet i riggmarkedet ble pensjonsordningens inntekter likevel høyere enn budsjettert.

For PTS som organisasjon har korona-pandemien betydd at vi har måttet ta i bruk nye måter å jobbe på. Da Norge stengte ned 13. mars, var vi operative på hjemmekontorene på kort tid, og vi opplevde å være godt forberedt på å håndtere korona-situasjonen. Vi hadde allerede innført mobilt bedriftsnett og tatt i bruk skyløsninger, og ved inngangen av 2020 var vi godt i gang med å sette opp løsninger for fjernpålogging for ansatte. Beredskapsøvelser og gjennomgang av beredskapsplanverket var nettopp gjennomført.

Selv om vi har jobbet hjemmefra store deler av året, har vi likevel klart å ferdigstille utviklingsarbeidet knyttet til den nye pensjonsordningen som trådte i kraft 1.1.2020 på en god måte. Samtidig har vi opprettholdt ordinær drift med god måloppnåelse.

Korona-pandemiens effekt på ordningen

Korona-pandemien har hatt en stor innvirkning på deler av bransjen, men totalt sett har medlemstallet likevel holdt seg på samme nivå som i 2019. Det har dog vært store forskyvninger i medlemstallene mellom de ulike segmentene. Innenfor passasjerskip/ferger har det vært en betydelig reduksjon i antall medlemmer som følge av oppsigelser og permitteringer. Offshoresektoren har imidlertid hatt en økning som kompenserer for medlemsreduksjonen innenfor passasjerskip og ferger. Dette skyldes i hovedsak at det har vært økt aktivitet i riggmarkedet.

Våre prognoser for 2021 tilsier at det vil bli en svak nedgang i riggsegmentet/flyttbare innretninger på grunn av en forventet lavere oljepris. Når det gjelder passasjerskip og ferger, forventes det en gradvis normalisering i takt med lettelser i korona-tiltakene. Øvrige segmenter, som tradisjonell skipsfart og fiske og fangst, forventes å være uendret.

Ordningens økonomi

Pensjonstrygden for sjømenn er en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Hvem som er omfattet av ordningen, er lovfestet. Ordningens inntekter er direkte avhengig av antall yrkesaktive sjøfolk som er pliktig omfattet av ordningen til enhver tid, samt hvilket inntektsnivå som gjelder for disse. Inntektene avhenger også av markedsforholdene innenfor de ulike segmentene, samt i hvilken utstrekning rederiene velger å sysselsette sjøfolk fra utenfor EU/EØS-området. Dette er igjen avhengig av rammevilkårene for norsk skipsfart og offshorevirksomhet. Som en “pay as you go”-ordning hvor inntektene løpende finansierer pensjonsutbetalingene, er ordningens økonomi svært sensitiv for endringer i medlemsmassen. Ordningen er garantert av staten, hvilket innebærer at staten sikrer at pensjonene blir utbetalt dersom ordningen blir insolvent.

Selv om medlemstallet har holdt seg stabilt i 2020, økte likevel premieinntektene med 41 mill. kroner (4,1 prosent) sammenlignet med 2019. Pensjonsutbetalingene har økt med 13 mill. kroner (1,3 prosent) fra 2019 til 2020. Resultatet for 2020 var på 76,5 mill. kroner, som er 39 prosent høyere enn i 2019. Det positive resultat-avviket skyldes en dreining i medlemsmassen, med nedgang innenfor passasjerskip og økning i riggsektoren, hvor snittinntekten og dermed premieinntektene er vesentlig høyere.

Prognosene viser at ordningen også vil gå med overskudd de kommende årene som følge av færre pensjonister og et antatt stabilt antall yrkesaktive medlemmer.

Antall pensjonister går samlet sett ned. Dette skyldes i hovedsak at antall mottagere av livsvarige pensjoner er blitt betydelig redusert. Alderspensjoner under 67 år, som utgjør hovedtyngden av våre pensjonsutbetalinger, er marginalt høyere enn i 2019. Det er likevel forventet at antall alderspensjonister under 67 år går ned de nærmeste årene. Dette vil styrke ordningens økonomi.

Administrasjonskostnadene i 2020 var 40,4 mill. kroner, hvilket er 5,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det skyldes blant annet at vi i større grad har brukt interne ressurser fremfor konsulenter, og at vi har utsatt til 2021 oppstarten av et prosjekt hvor vi går over til å kjøpe IT-infrastruktur som en tjeneste i markedet.

Første år med drift av ny pensjonsordning

Ny lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs ble iverksatt 1. januar 2020. Første innrapportering av premie på ny inntektsbasert ordning startet 1. mars. Innrapporteringen ble gjennomført uten problemer. Systemløsning for beregning av pensjon ut fra nytt regelverk ble implementert i juni, men behovet for denne vil i praksis først være reelt om tre år, når det første medlemmet i den nye ordningen tidligst kan pensjoneres.

Første regulering av pensjoner på fartstidsbasert ordning i ny systemløsning ble foretatt i september og gikk uten feil. Regulering av pensjonsbeholdning for medlemmer på inntektsbasert ordning vil først skje i 2021.

Kunder og medlemmer viktigst

I 2020 har vi gjort flere forbedringer og forenklinger i systemene våre basert på tilbakemeldingene vi fikk i den siste kunde- og medlemsundersøkelsen. Vi har gjort endringer i funksjonalitet i portalene for å forbedre brukeropplevelsen, og kundene har fått sin «egen» kunderådgiver som de kan henvende seg direkte til. Når det gjelder medlemmene, viser undersøkelsen at tilfredsheten øker i takt med antallet kontaktpunkter med oss. Vi har derfor utviklet funksjonalitet som gjør at vi enklere kan sende ut informasjon til flere medlemmer via portalløsningene. Det vil bli gjennomført ny kunde- og medlemsundersøkelse høsten 2021.

Vi har også nylig igangsatt et forprosjekt for å kartlegge muligheten for å forenkle innrapporteringen for kundene våre ved å bruke data som er allerede er innrapporterte til a-meldingen.

For å sikre enda bedre tilgjengelighet for kunder og medlemmer og høy servicegrad i alle kanaler har vi slått sammen våre to fagavdelinger til en avdeling, avdeling Premie og pensjon. På denne måten sikrer vi at vi har flere kompetente og dyktige medarbeidere tilgjengelige for å betjene våre kunder og medlemmer. Dette bidrar også til redusert kompetanse- og ressurssårbarhet.

Sikkerhet og beredskap

Da Norge ble lukket ned i mars på grunn av koronapandemien, fikk vi testet vår beredskap i en reell situasjon. Vi benyttet “Tiltakskort for håndtering av pandemi/epidemi” og hendelseshåndterings-beskrivelser i vår beredskapsplan, og vi fikk raskt på plass tiltak for å unngå smitte og smittespredning. Vi har unngått syketilfeller knyttet til koronaviruset, vi har lykkes med å opprettholde god drift og produksjon og samtidig utført planlagt utviklingsarbeid. PTS fikk tidlig på plass løsning for hjemmekontor, og løsningen ble etablert på en så sikker måte som mulig. Evaluering relatert til pandemien er gjennomført, tiltakskort er oppdatert, og vi tar med oss erfaringene videre.

Vi er opptatt av et kontinuerlig sikkerhetsarbeid, i tillegg til at vi har en god sikkerhetskultur i virksomheten. PTS har gjennomført flere beredskapsøvelser de siste årene, blant annet disaster recovery og phishing-øvelse. Øvelsene har bidratt til å styrke vår kompetanse og oppmerksomhet på sikkerhet. I forbindelse med implementering av «Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs» har vi gjennomført sikkerhetstester av IT-sikkerheten. Testene ga gode resultater.

PTS har system for å følge opp personopplysningsloven (GDPR). I 2020 har vi ikke hatt avvik fra dette.

Fondsforvaltning

Det er ingen tvil om at 2020 har vært et annerledes år. Samlet har pandemiutbruddet, historisk lave renter, en forsterket digitaliseringstrend og oppmerksomhet på bærekraft vært klare trender gjennom året.

Resultatene for fondsforvaltningen i 2020 ble både betydelig bedre enn forventet når det gjelder aksjer og rentepapirer. Forventet avkastning på hovedporteføljen var 2,4 prosent, mens resultatet endte på 5,3 prosent, som er 0,4 prosent bedre enn referanseindeksen. Avkastningen samlet med likviditetsporteføljen utgjorde 12,7 mill. kroner

Samlet hadde PTS 283,2 mill. kroner til forvaltning ved utgangen av 2020.

Forvaltningen av porteføljen skjer i tråd med reglement og investeringsstrategi for PTS. Styret for PTS har valgt en investeringsstrategi med lav risikoprofil, noe som innebærer at midlene er plassert i norske og globale fond fordelt med om lag 10 prosent i aksjer og resten i rentepapirer. Stortinget vedtok den 18. desember 2020 en endring som medførte at det PTS-spesifikke fondsforvaltningsreglement ble avviklet og ansvaret for fondsforvaltningsreglementet ble overført til styret. Dette innebærer at PTS vil få et mer standardisert og markedstilpasset reglement i 2021.

Ny organisering

Høsten 2020 gjennomførte vi en organisasjonsendring og gikk fra fem til tre avdelinger. Formålet var å få en mer hensiktsmessig og effektiv organisering av virksomheten for å redusere sårbarhet, både med hensyn til kompetanse og kapasitet, og få en bedre disponering av ressursene i virksomheten.

PTS er en liten organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse på sine respektive fagområder. Det er god aldersspredning, og gjennomsnittsalderen er 50 år. Utskiftningsprosenten er lav, men så jobber vi også kontinuerlig for at PTS skal være en attraktiv arbeidsplass, og at medarbeiderne skal bli i virksomheten. Blant annet jobbes det systematisk med kompetansesituasjonen, og det utarbeides årlig kompetansetiltaksplaner og individuelle utviklingsplaner. I 2020 har vi lagt stor vekt på digitalt tilbud om trening i arbeidstiden for å bidra til å forebygge belastningsskader på hjemmekontor og styrke samholdet.

Etter et spesielt år hvor vi nesten kun har sett hverandre digitalt, ser jeg ser frem til og håper på en mer normalisert hverdag i løpet av 2021. Vi savner alle den sosiale kontakten på jobb, med venner og familie, og ikke minst å kunne reise igjen.

Til tross for at vi alle har jobbet hjemmefra, har våre dyktige medarbeidere bidratt til at vi har opprettholdt ordinær drift. Samtidig har vi gjennomført utviklingsoppgaver og sørget for at vi har kommet vel i havn med det første året med ny pensjonsordning. For det vil jeg rette en stor takk til alle ansatte i PTS!

 

Hilsen,

GEIR BØ

Direktør