Slik så 2020 ut for våre medlemmer

*Medlemmer med pensjonsgivende fartstid med latent rett til pensjon.
27 340

Aktive medlemmer

121 357

Med latent rett*

5 857

Pensjonister

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Andel aktive medlemmer etter ordning ved ikrafttredelse av ny lov 1.1.2020

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

71%

Inntektsbasert ordning
("ny" ordning)
Medlemmer født etter 1. jan 1970

29%

Fartstidsbasert ordning
("gammel" ordning)
Medlemmer født før 1. jan 1970

Aldersfordeling aktive medlemmer

41

Gjennomsnittsalder

41,3 år gammel

Utviklingen de siste 10 årene

Aktive medlemmer

Pensjonister

Utvikling i aktive medlemmer etter segment

Annen offshore

Passasjerskip

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske

Våre segmenter

Aktive medlemmer i løpet av året

2020

2019

Flyttbare innretninger

En flyttbar innretning er et flytende og flyttbar offshoreinnretning, uansett skrogtype, som blir brukt til aktiviteter innen undersjøisk petroleumsvirkssomhet. Typisk boreskip, jack-up rigger og flyttbare oljeplatformer.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Div.: Flyttbare innretninger 45 4 524
Boreinnretning inkl. boreskip 16 2 477
Div.: Ubestemt 4 550
Flytende Produksjonsinnretning 17 282
Boliginnretning 3 257
Aktive medlemmer i løpet av året

2020

2019

Annen offshore

Skip som blir brukt til forsyning (supply) og vedlikehold av oljeplatformer og andre offshore fartøy. Segmentet inneholder også diverse spesialfartøy.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Forsyningsskip 157 3 074
Offshoreskip 101 2 352
Spesialskip: Slepe/Berging 12 535
Slepebåt 39 370
Hjelpeskip/Beredskapsfartøy 16 303
Aktive medlemmer i løpet av året

2020

2019

Passasjerskip og ferger

Skip som fører passasjerer som kommersiell drift. Dette innebefatter alt fra store cruiseskip til mindre ferger.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Passasjerskip/ferger: – ubestemt 5 1 998
Passasjerskip/ferger: Bil 89 1 641
Bilferge 87 1 526
Ro/Ro-passasjerferge 18 870
Passasjerskip 34 565
Aktive medlemmer i løpet av året

2020

2019

Tradisjonell skipsfart

Ulike typer lasteskip som transporterer ulik frakt. Dette inkluderer tankskip, bulkskip, stykkgodsskip og kombinertskip.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Stykkgodsskip: Vanlig stykkgods 147 1 252
Brønnfartøy 88 1 191
Tankskip: Olje 68 553
Tankskip: Kjemikalier 41 239
Stykkgodsskip: Fryse- og kjøle 10 136
Aktive medlemmer i løpet av året

2020

2019

Fiske og fangst

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. PS: Bare det egentlige skipsmannskap er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn og ikke fiskere (som omfattes av Garantikassen for fiskere). Medlemmene vist her utgjør derfor i hovedsak kaptein, kokk, maskinister etc.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Fiske 289 1 688
Tråler 18 182
Hekk-/Fabrikktråler 11 148
fartøy – ubestemt 4 31
Selfanger/Hvalfanger 2 19

Pensjonister

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
5 414 pensjonister (92,4 %)

Fra utlandet
443 pensjonister (7,6 %)

Vestland
1 096 pensjonister

Nordland
526 pensjonister

Troms og Finnmark
350 pensjonister

Oslo
106 pensjonister

Viken
382 pensjonister

Møre og Romsdal
929 pensjonister

Vestfold og Telemark
547 pensjonister

Agder
491 pensjonister

Innlandet
69 pensjonister

Trøndelag
355 pensjonister

Rogaland
562 pensjonister

Svalbard *)
1 pensjonister

Aktive medlemmer

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
25 212 medlemmer (92,2 %)

Fra utlandet
2 128 medlemmer (7,8 %)

Vestland
5 985 medlemmer

Nordland
2 361 medlemmer

Troms og Finnmark
1 818 medlemmer

Oslo
409 medlemmer

Viken
963 medlemmer

Møre og Romsdal
5 113 medlemmer

Vestfold og Telemark
1 434 medlemmer

Agder
1 635 medlemmer

Innlandet
255 medlemmer

Trøndelag
1 927 medlemmer

Rogaland
3 307 medlemmer

Svalbard *)
5 medlemmer

Premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

PTS i koronaåret 2020

Året som er gått har i stor grad vært preget av korona-pandemien. For deler av bransjen, særlig passasjerskip, har situasjonen vært alvorlig, med permitteringer, oppsigelser og økonomiske tap. Grunnet høy aktivitet i riggmarkedet ble pensjonsordningens inntekter likevel høyere enn budsjettert.

Les beretning Se video

Årets aktiviteter og resultater

I 2020 har vi prioritert å opprettholde god daglig drift gjennom rett pensjon og rett premie til riktig tid, ha en god kunde- og medlemsservice og sluttføre lovendringsprosjektet.

Les mer Se video