Note 15
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader2020 :BLUE:20192018
Lønninger*16 412 04816 112 24518 739 112
Aktivering interne timer**-3 201 420-4 312 200-2 682 480
Arbeidsgiveravgift2 370 1452 594 2632 368 107
Pensjonskostnader 1 969 6681 954 7911 776 961
Andre ytelser***1 884 4481 681 21150 912
Sum:BLUE:19 434 89018 030 31020 252 613

*Lønninger var høyere i 2018 grunnet sluttpakke/ventelønn
**PTS har i 2018 til 2020 aktivert interne lønnskostnader knyttet til Prosjekt ny lov.
***Andre ytelser var høyere i 2019 og 2020 grunnet innleie av vikarer

Selskapet har i 2020 hatt 23,2 avtalte årsverk og 22,8 utførte årsverk.

Ytelser til ledende personerDaglig lederStyret
Lønn / styrehonorar1 464 73076 224
Pensjonskostnader210 9210
Annen godtgjørelse18 6220
Sum :BLUE:1 694 27376 224

Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2020 har vært 14,40 %. Premiesatsen for 2019 var 14,30 %. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

PTS har ingen forpliktelser knyttet til bonus eller fratredelse etc.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og sjømannspensjonslovens § 19 revideres Pensjonstrygden for sjømenns regnskap av Riksrevisjonen. Pensjonstrygden for sjømenn belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.