Note 11
Pensjoner

202020192018
Adm. premie47 65355 63952 014
Innbetalt pensjonspremie AFP397 111397 347364 100
Arbeidsgiverandel1 524 9041 501 8051 360 847
Netto pensjonskostnad :BLUE:1 969 6681 954 7911 776 961

Pensjoner Virksomheten har en pensjonsordning som omfatter i alt 23 personer per 31.12.2020. PTS’ ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK), og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK i 2020 var 14,40 %. Premiesatsen for 2019 var 14,30 %.

Virksomhetens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.