Note 14
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden

2020 :BLUE:20192018
Alderspensjoner under 67 år920 962 555902 846 002883 774 657
Alderspensjoner over 67 år5 370 9108 285 37710 877 706
Enkepensjoner32 095 39837 913 62944 255 151
Andre tillegg og fradrag16 629 45115 295 66422 986 549
Innkrevet feilutbetalt pensjon--55 430
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp16 546 36415 188 54313 908 515
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE:991 604 678979 529 215975 858 008
Korreksjon av fordringer på pensjoner som gjelder tidligere år88 298-520 162-1 039 474
Sum pensjonsutbetalinger korrigert med fordring tidl. år:BLUE:991 692 976979 009 053974 818 534

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.

Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.