Note 13
Tilskudd fra Staten (ASD)

2020 :BLUE:20192018
Bevilgninger:BLUE:
§ 15-1a Krigsfartstillegg:IN:27 000 00032 000 00038 000 000
§ 15-1b Enkepensjon, mann sluttet før 1.9.39:IN:---
§ 15-1c Pensjon for utenlandsk hvalfangst:IN:---
§ 15-3 Fast årlig tilskudd, varig:IN:8 000 0008 000 0008 000 000
§ 8 Garantitilskudd:IN:--
Sum mottatt tilskudd fra staten:BLUE::IN:35 000 00040 000 00046 000 000

Staten dekker årlig tilskudd av pensjonsutgiftene som skyldes

a) krigsfartstillegget,
b) enkepensjoner etter arbeidstakere som sluttet i pensjonsgivende tjeneste før 1. september 1939,
c) pensjoner for fartstid i utenlandsk hvalfangst, før 1. september 1939 og etter 31. desember 1945.
d) I tillegg kommer et fast tilskudd på 8 mill. kroner.

Tilskuddet avrundes til nærmeste million kr.

Trygden er garantert av staten (Arbeids- og sosialdepartementet) ved at underskudd utover reguleringsfondet dekkes av staten ved garantitilskudd (§ 8). Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet så lenge det er midler i fondet. For øvrig fastsettes regler for nytting av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.

Trygdens fond forvaltes av styret etter regler som fastsettes av Kongen med Stortingets godkjenning.