Note 7
Egenkapital

Reguleringsfond
Pr. 31.12.2019272 655 637
Pr. 01.01.2020:BLUE:272 655 637
Årets resultat76 513 171
Pr. 31.12.2020:BLUE:349 168 808

Reguleringsfondet er regulert i § 14 i lov om pensjonstrygd for sjømenn:
Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for forvaltning av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.